top of page

Wettelijke vermeldingen

Juridische informatie

1. Presentatie van de site.
Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de site http://www.laboisserolle.fr geïnformeerd over de identiteit van de verschillende betrokken partijen als onderdeel van de implementatie en monitoring:
Eigenaar: Etablissements de La Boisserolle, 129, rue de La Boisserolle 71960 Prissé
Maker: BOIDEV
Publicatiemanager: BOIDEV (Pascal Boillon) - info@laboisserolle.com
Webmaster: BOIDEV
Gastheer: Micro Trend Eu

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.
Gebruik van de site http://www.laboisserolle.fr impliceert volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site http://www.laboisserolle.fr worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.
Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door Etablissements de La Boisserolle, die vervolgens zal trachten de gebruikers voor de data en tijden van de interventie te communiceren.
De wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin van toepassing op de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.


3. Beschrijving van de geleverde diensten.
Het doel van de http: //www.laboisserolle.fr-site is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.
Etablissements de La Boisserolle streeft ernaar de site http://www.laboisserolle.fr zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door henzelf, hetzij door externe partners die deze informatie verstrekken.
Alle informatie op de site http://www.laboisserolle.fr wordt ter indicatie gegeven en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site http://www.laboisserolle.fr niet uitputtend. Ze worden onderhevig aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.


4. Beperkingen van aansprakelijkheid.
Etablissements de La Boisserolle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site http://www.laboisserolle.fr, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur voldoet niet aan de specificaties vermeld in punt 4, ofwel het optreden van een bug ofwel een incompatibiliteit.
Etablissements de La Boisserolle kan niet ook aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site http://www.laboisserolle.fr .
Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen op de "Contact" -pagina en mogelijke commentaren op artikelen op de "Nieuws" -pagina) zijn beschikbaar voor gebruikers. Etablissements de La Boisserolle behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimtes geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien nodig behoudt Etablissements de la Boisserolle zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het medium. gebruikt (tekst, fotografie ...).


5. Beheer van persoonlijke gegevens.
In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Bij gebruik van de site http://www.laboisserolle.fr kan de URL van de links waarmee de gebruiker de site http://www.laboisserolle.fr heeft bezocht, worden verzameld.
In ieder geval verzamelt Etablissements de La Boisserolle persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten aangeboden door de site http://www.laboisserolle.fr . De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site http://www.laboisserolle.fr wordt dan geïnformeerd over de verplichting om deze informatie niet te verstrekken.


In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, de bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonsgegevens betreffende hem, door middel van zijn schriftelijke en ondertekende verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.
Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site http://www.laboisserolle.fr wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op enig medium aan derden. Alleen de aanname van de inwisseling van Etablissements de La Boisserolle en haar rechten zou de overdracht van die informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt onderworpen zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens met betrekking tot de gebruiker op te slaan en te wijzigen. van de site http://www.laboisserolle.fr .

bottom of page