top of page

CGV

Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 - OBJECT

De hieronder beschreven algemene verkoopvoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van Ets de La BOISSEROLLE en haar klant in het kader van de verkoop van haar goederen.

Elke dienst uitgevoerd door Les Ets de La BOISSEROLLE impliceert daarom dat de koper zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

ARTIKEL 2 - PRIJS

De prijzen van de verkochte goederen zijn die welke gelden op de dag dat de bestelling wordt opgenomen. Ze zijn uitgedrukt in euro en worden zonder belastingen berekend. Bijgevolg worden ze verhoogd met het btw-tarief en de transport- en bijkomende kosten die van toepassing zijn op de dag van de bestelling. Les Ets de La BOISSEROLLE gaat ermee akkoord haar prijzen op elk moment te wijzigen. Ze verbinden zich er echter toe de bestelde goederen te factureren tegen de prijzen die bij de registratie van de bestelling zijn aangegeven.

 

ARTIKEL 3 - LATE BETALING

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de geleverde goederen op de dag van ontvangst, dient de koper aan Ets de La BOISSEROLLE een boete voor te late betaling te betalen gelijk aan driemaal het tarief van de wettelijke rente. Het wettelijke rentetarief is dat van kracht op de dag van levering van de goederen.

Sinds 1 januari 2015 wordt de wettelijke rente elke 6 maanden herzien (Verordening nr. 2014-947 van 20 augustus 2014). Deze boete wordt berekend over het bedrag inclusief belasting van het resterende bedrag en loopt vanaf de vervaldatum van de prijs zonder voorafgaande kennisgeving. Naast de vergoeding voor vertraging, zal elk bedrag, inclusief de aanbetaling, niet betaald op de vervaldag, automatisch resulteren in de betaling van een forfaitaire vergoeding van 40 euro verschuldigd voor incassokosten. (Artikelen 441-6, I paragraaf 12 en D. 441-5 van het Wetboek van Koophandel.)

 

ARTIKEL 4 - BEHOUD VAN TITEL CLAUSULE

Les Ets de La BOISSEROLLE behoudt het eigendom van de verkochte goederen tot volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en accessoires. Als zodanig behoudt Ets de La BOISSEROLLE zich het recht voor om in het kader van de collectieve procedure de eigendom van de verkochte goederen op te eisen en onbetaald te blijven indien de koper onder curatele of vereffening staat. .

 

ARTIKEL 5 - LEVERING

Levering geschiedt:

  • Ofwel door directe levering van de goederen aan de koper;

  • Of door een kennisgeving van levering in de winkel te sturen ter attentie van de koper;

  • Of op de door de koper aangegeven plaats op het bestelformulier.

De levertijd die wordt aangegeven bij het registreren van de bestelling wordt alleen ter informatie gegeven en is op geen enkele manier gegarandeerd. Bijgevolg mag geen redelijke vertraging in de levering van de producten de koper ten goede komen:

  • De toewijzing van schade;

  • De annulering van de bestelling.

Het risico van transport komt geheel voor rekening van de koper. Bij vermissing of beschadiging van goederen tijdens transport dient de koper na ontvangst van de goederen alle nodige reserveringen te maken op de afleverbon en de vrachtbrief.

Geen klacht over de geleverde goederen wordt in behandeling genomen na een periode van 15 dagen na levering.

Hout, een natuurlijk materiaal, is gevoelig voor atmosferische variaties (temperaturen, vochtigheid, enz.) En voor opslagomstandigheden.

 

ARTIKEL 6 - OVERMACHT

De verantwoordelijkheid van Les Ets de La BOISSEROLLE kan niet worden geïmplementeerd indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van haar verplichtingen beschreven in deze algemene verkoopvoorwaarden het gevolg is van een geval van overmacht. Als zodanig betekent overmacht elke externe, onvoorzienbare en onweerstaanbare gebeurtenis in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 7 - COMPETENT TRIBUNAL

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden is onderworpen aan de Franse wetgeving.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de handelsrechtbank van Mâcon, de zetel van Ets de La BOISSEROLLE.

bottom of page